Konstrukční řešení dřevostavby

—Konstrukční řešení obvodové stěny

 

  Nosný systém je řešen z KVH profilu 60 x 140 mm, vyplněný minerální tepelnou izolací. Z vnější strany jsou osazeny OSB desky tl. 15mm a zateplovací systém polystyren tl. 100 mm, z vnitřní strany je konečná úprava vytvořena sádrokartonem tl. 12,5 mm.

 

  Součinitel prostupu tepla obvodové stěny

  je 0,18 W/m2K.

 

Posouzení obvodové stěny

—VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007)
— 
—  Název konstrukce:    Obvodová stěna
— 
—  Rekapitulace vstupních dat
— 
—  Návrhová vnitřní teplota Ti:   21,0 C
—  Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C
—  Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C
—  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C
—  Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%)
— 
—  Skladba konstrukce
— 
—  Číslo   Název vrstvy   d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-]
—    1   Sádrokarton   0,0125        0,220               9,0
—    2   Pározábrana   0,0002        0,390             210154,0
—    3   Minerální vata   0,140        0,039              1,0
—    4   OSB desky      0,015        0,130              50,0
—    5   Polystyren EPS 70 F Fasádní (1) 0,100        0,039   20,0
 
—I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)
— 
—  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =    0,781+0,015 = 0,796
—  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =    0,955
— 
—  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost
—  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).
— 
— 
—  Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo
—  tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.
—  Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty
—  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem
—  naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.
 

II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

— 
—  Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K
—  Vypočtená hodnota: U =    0,18 W/m2K
—  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.
— 
—  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
—  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).
— 
—III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)
— 
—  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
—  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
—  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
—  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
— 
—  Vypočtené hodnoty:   V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
— 
—  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.
— 
— 
—  Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
— 
 
Kontakt

tel. 603 165 534
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Andrea Milatová
Staré Hamry 21
739 15
IČ: 76333442